Alimenty zwykle kojarzą się ze świadczeniem na rzecz dziecka i zwykle stanowią źródło konfliktów między rodzicami, gdyż w przypadku rozwodu sąd określoną kwotę tytułem alimentów na małoletniego musi zasądzić.

Gdy więc po trudnym i długim postępowaniu sąd nareszcie wyda wyrok w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego, można z ulgą odetchnąć, wiedzieć jednakże należy, że z czasem „potyczek” o alimenty może być więcej, a to dlatego, że alimenty są świadczeniem, które wraz ze zmianą sytuacji może zostać zmodyfikowane, a więc można wnosić zarówno o obniżenie, jak i o podwyższenie obowiązku alimentacyjnego.

Celem alimentów jest zaspokojenie bieżących potrzeb osoby uprawnionej, przy czym na rodzicach ciąży ustawowy obowiązek świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Wysokość obowiązku alimentacyjnego uzależniona zaś jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Ustalając więc zakres obowiązku alimentacyjnego, sąd bierze pod uwagę nie tylko ile faktycznie kosztuje miesięczne utrzymanie dziecka, lecz również to jaki majątek posiada zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego oraz jaki jest jego status materialny, realny do osiągnięcia przy dołożeniu przez zobowiązanego należytej staranności z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności.

Jak wynika z powyższego, wysokość obowiązku alimentacyjnego jest zależna od czynników bardzo zmiennych, a z uwagi, że świadczenie alimentacyjne z reguły jest rozciągnięte w czasie, gdyż trwa kilka bądź kilkanaście lat, może się okazać, że modyfikacja alimentów może być nawet kilkukrotnie uzasadniona. O podwyższenie alimentów wnioskować można zatem zarówno, gdy potrzeby uprawnionego wzrosną, oraz gdy zwiększą się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji.

Zgodnie z przyjętą w orzecznictwie praktyką, zmiana stosunków uzasadniająca zmianę zakresu obowiązku alimentacyjnego powinna mieć charakter istotny. Istotność zaś każdorazowo podlega ocenie sądu rodzinnego. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zajętym w wyroku z dnia 26 marca 1969 r., sygn. akt: III CRN 54/69, „przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w myśl art. 138 KRO, należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych i majątkowych stron. W wypadku gdy zobowiązany do alimentacji posiada określony majątek, o zmianie okoliczności świadczy nie tylko zmiana stosunków własnościowych (utrata lub powiększenie majątku), lecz także zmiany w zakresie faktycznego dysponowania majątkiem, możliwości jego upłynnienia w celu zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych itp.”.

W kontekście powyższego, powództwo o zmianę obowiązku alimentacyjnego poprzez jego podwyższenie, uzasadnione będzie wówczas np. gdy zobowiązany do alimentów przekwalifikuje się bądź zdobędzie nowe uprawnienia zawodowe, które znacznie poprawią jego możliwości finansowe, pamiętać bowiem należy, że dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Znacznie częściej jednakże zmiana obowiązku alimentacyjnego uzasadniona będzie wzrostem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów.

Oczywistym bowiem jest, że utrzymanie dziecka wzrasta wraz z jego rozwojem. Gdy dziecko dorasta zwiększają się nie tylko wydatki związane z jego utrzymaniem, a więc koszty wyżywienia, środków czystości czy odzieży, lecz także koszty związane z osobisty rozwojem dziecka i jego kształceniem, a więc np. dodatkowe zajęcia muzyczne, sportowe. Dziecko ma również prawo do rozrywki, a więc np. wyjścia do kina, teatru czy na spotkania ze znajomymi, również zawierają się w świadczeniu alimentacyjnym i mają wpływ na jego wysokość. Poza wskazanymi powyżej przypadkami, podwyższenie alimentów może okazać się zasadne również, gdy np. dziecko poważnie zachoruje i będzie wymagało kosztownego i długiego leczenia, gdyż na skutek choroby wzrastają usprawiedliwione potrzeby małoletniego.

Powództwo o podwyższenie alimentów zasadne zatem będzie wówczas, gdy zmianie ulegnie przynajmniej jedna z okoliczności, którą sąd bierze pod uwagę ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego, a więc gdy wzrosną usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów, bądź gdy zwiększą się możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, składając jednakże powództwo w tym zakresie pamiętać należy, żeby przedstawić odpowiednie dowody świadczące o istotniej zmianie stosunków, gdyż tylko na tej podstawie możliwa jest modyfikacja obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy można złożyć do sądu pozew o podwyższenie alimentów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *