Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka trwa dopóki dziecko nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać, w zależności więc od tego czy dziecko np. kontynuuje naukę na uczelni wyższej, czy już po szkole średniej podjęło pracę, obowiązek ten będzie inaczej się kształtować.

Na zakres obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami zasadniczy wpływ ma natomiast fakt, czy w wyroku rozwodowym ustalana była wina w rozkładzie pożycia oraz to, czy tylko jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy z kolei od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wnioskując więc o alimenty na dziecko przede wszystkim należy przedstawić na jakim poziomie kształtują się miesięczne koszty utrzymania dziecka oraz należy przynajmniej w przybliżeniu określić sytuację majątkową i zarobkową zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego.

Usprawiedliwione potrzeby dotyczą środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, na zakres obowiązku alimentacyjnego uprawnionego wpływ będzie mieć więc zapewnienie mu mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, edukacji oraz rozrywki, w sądzie należy zatem złożyć spis takich miesięcznych kosztów, które w miarę możliwości powinny być potwierdzone rachunkami bądź fakturami.

Pamiętać należy, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Jeśli więc zobowiązanym do świadczenia alimentacyjnego jest ojciec dziecka, który bardzo dobrze zarabia, jednakże rzadko widuje się z dzieckiem i nie angażuje się w jego wychowanie, wówczas zasadnym może być, aby w większym zakresie pokrywał on miesięczne koszty utrzymania dziecka. Pamiętać ponadto należy, iż rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. We wszelkich innych wypadkach na rodzicach ciąży obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi. W szczególności nie może zwolnić rodziców od obowiązku świadczeń alimentacyjnych okoliczność, że dziecko jest faktycznie utrzymywane przez kogoś innego.

Jak zostało na początku zasygnalizowane, obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami zależy od treści wyroku rozwodowego, a więc od tego czy w postępowaniu rozwodowym ustalana była wina w rozkładzie małżeństwa. I tak, w przypadku gdy rozwód został orzeczony z winy obu stron bądź gdy rozwód nastąpił bez orzekania o winie, małżonek, który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego rozwiedzionego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Zgodnie z powyższym, każdy z małżonków może więc być uprawnionym, bądź zobowiązanym do świadczenia alimentacyjnego, zaś jedyną przesłanką uzasadniają świadczenie alimentacyjne jest niedostatek. W niedostatku znajduje się z kolei ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. Usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku.

Zasądzenie świadczenia alimentacyjnego w takim przypadku nastąpi więc tylko wówczas, gdy małżonek udowodni istnienie niedostatku po swojej stronie, przy czym należy pamiętać, że również w takiej sytuacji świadczenie alimentacyjne zależne jest od majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Jeśli jednakże jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Ubiegając się o alimenty na wskazanej podstawie należy dokonać oceny, w jakim zakresie nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, ocena ta z kolei zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo, nie zaś z sytuacją rzeczywiście występującą przed rozwodem.

Ile na dziecko, a ile alimentów na siebie po rozwodzie. Jak policzyć wysokość alimentów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *