Jak powszechnie wiadomo, postępowania rozwodowe są jednymi z najdłużej toczących się procesów, gdyż nie rzadko trwają nawet kilka lat. Istotne jednakże jest, że poza samym orzeczeniem rozwodu, w wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek orzec także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, czyli o obowiązku alimentacyjnym.

Wobec powyższego bardzo często pojawia się pytanie w jaki sposób małżonek może otrzymać alimenty na małoletnie dzieci, gdy postępowanie rozwodowe jest w toku. W takim przypadku nie można bowiem wytoczyć odrębnego powództwa o alimenty, jeśli zaś rodzic do czasu wydania wyroku nie będzie dobrowolnie przekazywać środków koniecznych do utrzymania dzieci, to niestety, ale cały ciężar utrzymania małoletnich będzie spoczywać na rodzicu, który sprawuje nad nimi stałą pieczę. Rozwiązaniem wskazanej sytuacji jest jednakże uzyskanie zabezpieczenia poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego można złożyć już w pozwie inicjującym rozwód, bądź w odrębnym piśmie procesowym, jednakże im szybciej tym lepiej. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie.

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W praktyce wygląda to więc tak, że po złożeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, sąd w postanowieniu określa w jakiej wysokości i w jakim terminie, zwykle co miesiąc, zobowiązany winien przekazywać uprawnionemu określoną kwotę.

Udzielenie zabezpieczenia w tym przypadku jest więc bardzo podobne do świadczenia alimentacyjnego w ścisłym rozumieniu, żeby jednakże wniosek o zabezpieczenie został uwzględniony, należy pamiętać o zachowaniu wymogów formalnych takiego wniosku.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, czyli zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imiona i nazwiska stron, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku wraz z przytoczeniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela, wymienienie załączników,  a ponadto powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia, czyli w przypadku zabezpieczenia alimentów wskazać należy kwotę jaką chcemy, aby zobowiązany miesięcznie przekazywał i w jakim terminie, oraz należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniających wniosek.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym. W przypadku zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Na postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie, obowiązany może ponadto w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Ponadto, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.

W sytuacji, gdy pomimo udzielenia zabezpieczenia zobowiązany nadal uchyla się od przekazywania określonej przez sąd kwoty, pamiętać należy, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, zatem w takim przypadku należy sprawę przekazać do komornika, który szybko wyegzekwuje zabezpieczone roszczenie.

Czy mogę dostać alimenty na dzieci jeszcze podczas trwania rozwodu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *