Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka istnieje nawet, gdy rodzic nie podejmuje pracy zarobkowej, a także nie jest zależny od tego, gdzie rodzic przebywa, a więc w kraju czy za granicą. W sytuacji, gdy rodzic wyjechał z kraju i nie przekazuje środków koniecznych do utrzymania małoletniego, egzekucja alimentów będzie odbywała się na innych zasadach, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, dłużnik alimentacyjny nie uchyli się jednakże od swojego obowiązku tylko dlatego, że przebywa poza granicami.

Zarówno w przypadku egzekucji alimentów od zobowiązanego mieszkającego w kraju, jak i dłużnika mieszkającego za granicą, uprawniony do alimentów w pierwszej kolejności powinien uzyskać wyrok, którym sąd zasądzi należne mu alimenty i określi ich wysokość. W celu uzyskania takiego orzeczenia należy wnieść pozew o alimenty do sądu polskiego, sądem właściwym w sprawie o alimenty jest bowiem sąd miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów.

Co istotne, w pozwie tym wskazać należy adres zamieszkania pozwanego, a więc osoby, która ma zostać zobowiązana do płacenia alimentów, jeśli więc uprawniony do alimentów nie zna dokładnego adresu miejsca zamieszkania zobowiązanego, wówczas w pierwszej kolejności należy ten adres ustalić, w tym celu można więc zwrócić się do ambasady lub konsulatu kraju w którym zobowiązany przebywa, lub można ustalić jego adres poprzez znajomych lub rodzinę.

Gdy w sprawie zapadnie prawomocny wyrok, można starać się o jego egzekucję, w zależności jednakże od tego czy zobowiązany przebywa w kraju Unii Europejskiej, czy w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą uznawania i wykonywania wyroków alimentacyjnych, czy też w państwie, z którym Polska zawarła porozumienie o wzajemności faktycznej w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy międzynarodowe.

W sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów przebywa na terenie Unii Europejskiej, egzekucja świadczeń alimentacyjnych odbywać się będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Zgodnie z powołanymi przepisami, osoba uprawniona do alimentów, która ich nie otrzymuje, może wystąpić za pośrednictwem właściwego sądu okręgowego do urzędu centralnego w kraju Unii Europejskiej, w którym alimenty mają być dochodzone, a więc kraju w którym dłużnik alimentacyjny przebywa. Właściwym sądem okręgowy jest natomiast sąd w którego okręgu uprawniony do alimentów ma miejsce zamieszkania.

Wniosek powinien zawierać co najmniej: wskazanie charakteru wniosku lub wniosków; imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres, a także datę urodzenia wnioskodawcy; imię i nazwisko, a jeżeli są znane – adres i datę urodzenia pozwanego; imię i nazwisko oraz datę urodzenia każdej osoby, na rzecz której mają zostać przyznane świadczenia alimentacyjne; podstawę, na której oparty jest wniosek; informacje dotyczące adresu, na jaki świadczenia alimentacyjne powinny być przekazywane lub przesyłane drogą elektroniczną oraz imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej organ centralny wzywającego państwa członkowskiego lub nazwę i dane kontaktowe wydziału tego organu, odpowiedzialnych za rozpatrzenie danego wniosku.

W terminie 60 dni od daty potwierdzenia wpływu wniosku wezwany organ centralny informuje wzywający organ centralny, czyli sąd okręgowy w Polsce za pośrednictwem którego wniosek został złożony, o stanie zaawansowania procesu rozpatrywania wniosku. Organy centralne rozpatrują sprawę tak szybko, jak na to zezwala konieczność odpowiedniego rozważenia danej kwestii.

Jeżeli natomiast dłużnik alimentacyjny przebywa poza Unią Europejską, lecz na terytorium państwa, które jest uczestnikiem Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, alimentów można dochodzić w oparciu o założenia Konwencji.

Również w tym przypadku osoba uprawniona do alimentów lub jej przedstawiciel ustawowy, w celu uzyskania świadczenia alimentacyjnego, powinien zwrócić się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka z wnioskiem o przesłanie do sądu w kraju pobytu dłużnika alimentacyjnego dokumentów umożliwiających przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania alimentów zasądzonych przez sąd w Polsce. Za postępowanie prowadzone w trybie Konwencji Nowojorskiej nie pobiera się żadnych opłat, strona jest również zwolniona z wszelkich kosztów.

Alimenty od rodzica przebywającego za granicą, egzekucja alimentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *